Ei-työperäisen maahanmuuton kustannusten eritteleminen

Lahden kaupunki on kamppailut alijäämäisen taloutensa kanssa
pitkään. Viime vuoden tilinpäätöksen nollatavoitteesta jäätiin
reippaasti, sillä tulos sukelsi 9,8 milj. euroa pakkasen puolelle.
Suurimmat ylitykset olivat odotetusti erikoissairaanhoidon
ostopalveluissa sekä sosiaali- ja terveystoimialan omassa
toiminnassa. Myös sivistystoimialalla perusopetuksessa ja
päivähoidossa oli mittavia menojen ylityksiä.
Lahden kaupungin väkiluku lisääntyi viimeisen viiden vuoden aikana
yli 2000 henkilöllä, joista suurimman lisäyksen toi kaupunkiin
maahanmuutto, 1500 asukasta. Lahden työttömyysaste vuoden
2016 oli 17,5 %. Ulkomaalaisten työttömyysaste Lahdessa oli 43-45
%.
Kunnat ovat kotoutumislain mukaisesti oikeutettuja valtion
maksamiin korvauksiin kotoutumispalveluiden järjestämisestä, mutta
korvaukset ovat määräaikaisia, kestoltaan kolmesta neljään vuotta.
Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto ovat kuitenkin
22.9.2015 tiedottaneet, että vaikka valtio tukee kuntia taloudellisesti
maahanmuuttajien vastaanotossa, on kuntien kuitenkin hyvä
varautua myös siihen, että kotouttamistyöhön voidaan tarvita myös
muuta kunnan rahoitusta.
Ennen oleskeluluvan saamista turvapaikanhakijoille tarjottavista
palveluista kunnan vastuulle jäävät esimerkiksi lasten perus- ja
esiopetus sekä lastensuojelun palvelut.
Perusopetuslain pykälän 4 (23.12.1999/1288) mukaan kunta on
velvollinen järjestämään sen alueella asuville
oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Tämä
säännös koskee myös turvapaikanhakijoita, joilla on oikeus perus- ja
esiopetukseen mutta ei oppivelvollisuutta.
Lisäksi kunta järjestää tarvittaessa lastensuojeluun liittyvät
toimenpiteet (lastensuojelulaki 16 §). Lastensuojelun kustannuksista
vastaa kuitenkin se vastaanottokeskus, jossa alaikäinen turvapaikanhakija on kirjoilla.
Tämän vuoden alusta alkaen perustoimeentulotuki on haettu
Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä, Lahden
Sosiaalikeskuksesta. Täydentävää toimeentulotukea voidaan
myöntää silloin, kun hakijalla tai perheellä on tarpeelliseksi
katsottavia erityismenoja ja pelkkä perustoimeentulotuki ei riitä
turvaamaan henkilön tai perheen toimeentuloa toimeentulotukilaissa
tarkoitetulla tavalla.
Täydentävän toimeentulotuen erityismenon arvioidaan suhteessa
toimeentulotuen hakijan tai perheen tilanteeseen, ja siksi sen tarve
arvioidaan aina asiakaskohtaisesti.
Lahdessa ei ole selvitetty ei-työperäisen maahanmuuton
kustannuksia, jotka kuitenkin puhuttavat ja mietityttävät monia
kuntalaisia. Tästä syystä valtuutetun aloiteoikeutta hyväksi käyttäen
esitämme, että ei-työperäisen maahanmuuton kustannuksista
viimeiseltä viideltä vuodelta tuodaan valtuustolle eritelty selvitys,
jossa näkyvät myös harkinnanvaraisesti maksetut tuet.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa