LAHDEN PERUSSUOMALAISET RY KUNTAVAALIOHJELMA 2021

Lahden Perussuomalaiset ry painottaa Lahden talouden vakauttamista tulevalla valtuustokaudella. Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen niin, että kaupungin talous on kestävällä pohjalla. Lahden kaupungin tärkein tehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja Lahden kaupungin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota edunvalvontaan, jotta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä pystyisi tarjoamaan parasta laatua sosiaali- ja terveyspalveluissa.

 1. Verotus ja talous

Lahden on tarjottava yritys- ja asumisen kannalta veropohjaltaan mahdollisimman edullisen sijoittumisvaihtoehdon. Lahden on tavoitettava tulevaisuudessa Suomen suurien kaupunkien joukossa näiden keskinäisen veroprosenttiarvon alittavaa asemaa.

Investoinnit ja kunnallistekniikan kunnossapitäminen on kyettävä hoitamaan oman tulorahoituksen turvin.

Tasapainoinen talous takaa Lahden omien palvelutuotantojen tasapuolisuuden kaikille kaupunkilaisille ikään ja varallisuuteen katsomatta.

 1. Yritystoiminta ja kuntayhtiöt

Yritystoiminnan sijoittumista Lahteen tai täällä olevan toiminnan laajentamista suunnittelevien yrittäjien ja yritysten on saatava palvelut yhden luukun periaatteella.

Lahden on toiminnassaan otettava huomioon erikokoisten yritysten erilaiset kehittämistarpeet niin tonttitarjonnan kuin yritystoimintaa tukevien palveluiden osalta. Uusien yritysten hankinnan ohella on kyettävä tukemaan Lahdessa jo olevan yritystoiminnan mahdollisuuksia kehittää toimintaansa Lahdessa. Tämä tulee huomioida tonttijärjestelyissä, kunnallistekniikan ratkaisuissa ja liikenteellisissä järjestelyissä.

Lahden kaupungin tulee säilyttää Lahti Energia Oy ja Lahti Aqua Oy omassa omistuksessaan. Mahdollinen yhteistyö muiden vastaavien yhtiöiden tai yhteenliittymien osalta ei saa uhata näiden yhtiöiden merkittävää asemaa kaupungin omistamina yhtiöinä.

Lahden kaupungin on saatava aikaan jo pitkään suunniteltu Lahden omistamien yhtiöiden kehittäminen ja yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi. Yhtiöiden määrää on saatava vähenemään. Näin omistajaohjauksen toteuttaminen saadaan yksinkertaisemmaksi, käytännön läheiseksi ja jokaisen yhtiön toimintaa riittävästi paneutuen.

 1. Lahden liikenneratkaisut

Lahden on toteutettava keskustansa liikenteelliset ratkaisut niin että kaupungin pääkadut pidetään sujuvina myös autoliikenteen osalta. Keskustan tasapuolinen kehittäminen edellyttää, ettei sen saavutettavuutta vaikeuteta liikenteellisillä ratkaisuilla ja ettei keskustan palvelurakenteet vaarannu.

Lahden kauppatorin tulee olla tulevaisuudessakin keskeisenä linja-autojen paikallisliikenteen pysähtymis- ja vaihtoliikenteen paikkana. Matkakeskus tarvitsee pysyviä liittymispysäköinnin ratkaisuja ja matkustajien odotustiloja on kehitettävä nykyistä pääkatosta uudistamalla.

Lahden tulee omalta osaltaan pyrkiä vaikuttamaan niin että Lahti säilyy junien kaukoliikenteen väliasemana. Lahden pitää turvata asemansa niin että nopeiden junien lisäksi rautateiden Z-junayhteys pääkaupunkiseudulle säilyy kerran tunnissa periaatteella.

 1. Koulutus ja sivistystoimi

Lahden kouluinvestoinnit on saatava tulevana valtuustokautena loppuun niin että oppilaille voidaan taata terve ja turvallinen oppimisympäristö.

Koulukiusaamiseen on puututtava välittömästi ja opettajien työtä sekä jaksamista on tuettava.

Kouluissa pitää olla kouluterveydenhoitaja tavattavissa päivittäin.

Lahden on tuettava yliopisto- ja ammattikorkeakoulukeskusta markkinointitoimillaan niin että Lahti koetaan kiinnostavana opiskelukaupunkina ja valmistumisen jälkeisenä työ- ja asuinpaikkana.

Toisen aseteen koulutuksen tulee pysyä Lahdessa kiitettävällä tasolla työelämän tarpeita tukien.

Päiväkotipalvelut on toteutettava kattavasti yksityisten ja kunnallisten päiväkotien verkostona siten, että perheiden sujuva arki varmistetaan.

 1. Ikääntyvien tukeminen ja vammaispalvelut

Lahden ikääntyvien asukkaiden asumis- ja hoivapalveluihin on pystyttävä tarjoamaan sellaisia taloudellisia ratkaisuja, jotka ovat kaikkien tarvitsijoiden taloudellisesti tavoitettavissa. Yksityisillä hoivapalveluilla on hintansa ja ne ovat osa hoivapalveluiden tarjontaa, mutta Lahden on pystyttävä tarjoamaan edullisia yhteiskunnan tarjoamia palveluasumisen muotoja, jotka ovat myös vähävaraisten tavoitettavissa.

Lahden on kehitettävä vammaispalvelun tukipalveluita ja vammaisten liikkumispalveluita yhdessä hyvinvointiyhtymän kanssa huomioiden tulevat valtakunnalliset sosiaalialan ratkaisut. Harrastus- ja viriketoiminnat tulee ottaa riittävästi huomioon näitä palveluita kehitettäessä.

Väestön ikääntyessä kuntoutuspalvelujen määrä tulee kasvamaan. Lahdella on oltava valmius näiden palveluiden laajentamiseen ja kehittämiseen yhdessä hyvinvointiyhtymän kanssa lähiomaisten tukipalvelut huomioiden.

 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahti on jo hyvinvointiyhtymän kautta valmiina tulevaan sote-uudistukseen. Tätä valmiutta on kehitettävä yhdessä hyvinvointiyhtymän kanssa sitä mukaa kun valtakunnalliset suunnitelmat valmistuvat.

Palvelutarjonnassa sähköiset palvelut eivät voi korvata henkilökohtaista kohtaamista ja palvelua.

Terveydenhoitopalveluihin pitää päästä välittömästi.

Mielenterveys- ja päihdeongelmiin on kiinnitettävä Lahdessa erityistä huomiota ja matalan kynnyksen palvelut on taattava kaikille apua tarvitseville nopeasti.

Perheiden varhainen tukeminen sekä avun saanti.

 

 1. Liikunta ja urheilu

Lahden on kiinnitettävä huomiota koulujen liikuntapalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen, koska koululla on tärkeä tehtävä terveyttä ylläpitävän liikunnallisen elämäntavan aikaansaamisessa. Koulujen liikuntatyö palvelee omalta osaltaan myös nuorten harrastustoiminnan kehittämistä.

Lahden on omalta osaltaan pystyttävä takaamaan kaikille nuorille yksi harrastus. Liikunta on yksi tärkeä harrastusmuoto lasten ja nuorten elämässä. Näin ollen harrastusten ja harrastustilojen käyttö pitää olla mahdollisimman edullista, jotta seurat voivat tätä toimintaa pyörittää.

Liikuntapaikkojen kehittämisessä otettava huomioon kaiken ikäisten lahtelaisten tarpeet.

Liikuntapaikat tuotava koulujen lähelle. Kevyenliikenteenväylät lähiöihin.

 1. Lahden markkinointi ja matkailu

Lahden on keskitettävä markkinointinsa käytännön tasolle, jossa Lahtea markkinoidaan matkailukohteena, tapahtumien paikkana sekä työpaikkojen ja asumisen keskuksena. Lahden asemaa joukkoliikenteen risteyspaikkana on korostettava. Samoin sujuvaa liikennöintiä pääkaupunkiseudulta Lahteen on tuotava markkinoinnissa esiin.

Lahden on pyrittävä hankkimaan kaupungin ja sen yhtiöiden avulla uusia ja kiinnostavia tapahtumia, jotka lisäävät Lahden valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja kiinnostavuutta. Näillä tapahtumilla tuetaan myös samalla Lahden majoitus- ja palveluyritysten toimintaa.

Sibeliustalon, kaupunginteatterin, konserttitalon ja messutoiminnan yhteismarkkinointia on kehitettävä niissä yhteisissä puitteissa jossa se on mahdollista kunkin toimintasektorin oman markkinoinnin lisäksi. Yhteismarkkinoinnilla on saatavissa lisää näkyvyyttä ja osoitettavissa Lahden vireyttä kaupunkina.

 1. Ilmastopolitiikkaan suhteellisuudentajua

Lahden asukkaiden ja yritysten taloutta ei tule rasittaa etukenon ilmastotavoitteilla.

Lahden on keskityttävä ympäristöhankkeissaan kaupungin oman ympäristötoiminnan kehittämiseen, jossa käytännön läheisyys on paras mittapuu.

Lahden kaupungin kaavoitus ei saa perustua idologialle.

 1. Työllisyys ja elinkeinotoiminta

Lahden kaupungin on saatava lisää tuloja uusien työpaikkojen edistämisen avulla. Lahden kaupungin on markkinoinnissaan yksin ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa tuotava näkyviin kaupungin mahdollisuudet investointikohteena, joka siten luo myös työpaikkoja ja tuo kaupunkiin lisää veronmaksajia.

Lahden on oltava aktiivinen monipuolisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen luomisessa ja tukemisessa, jotta yritykset saavat alueelta tarvitsemaansa työvoimaa ja työpaikkatarjontaa syntyy.

 1. Haittamaahanmuutto heikentää kantaväestön palveluja

Lahden tulevaisuutta ei saa rakentaa maahanmuuttajien varaan, koska tilastot osoittavat, että maahanmuutto ei paranna kunnan taloutta. Tilastot osoittavat, että maahanmuutto vain lisää kunnan kustannuksia.

Lahden ei tule hyväksyä ohituskaistoja maahanmuuttajille missään tilanteessa.

Lahden ei tule enää jatkaa kiintiöpakolaisten vastaanottamista.

**********************************

Kirjoitettu 24.5.2021

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa